STT Đầu số Nhà mạng Phí chọn đầu số
1 02547 302 392 FPT Miễn phí Đặt hàng
2 02547 302 392 FPT Miễn phí Đặt hàng
3 02547 302 392 FPT Miễn phí Đặt hàng
4 02547 302 392 FPT Miễn phí Đặt hàng
5 02547 302 392 FPT Miễn phí Đặt hàng